Reklamační řád

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Pro dodávky doplňkových krmiv – výrobce Dingo Liteň s.r.o.

 

 1. Reklamace krmiv (dále jen zboží) se řídí ustanovením zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů a souvisejících předpisů.

 

 1. Dodávky zboží se uskutečňují ve sjednaných termínech a jakosti odpovídající požadavkům zákona č. 91/1996 Sb., o krmivech a souvisejících předpisů. Způsob dopravy a balení je stanoven vzájemnou dohodou odběratele s dodavatelem.

 

 1. Prodávající odpovídá za jakost dodaného zboží po dobu použitelnosti, která se rovná záruční době.

 

 1. Prodávající dodává zboží opatřené dodacím listem, kde je uveden druh a název dodávaného zboží, jeho hmotnost nebo počet obalů, den dodání, jméno prodávajícího a kupujícího včetně úplného označení zboží. Dodací list stvrzuje prodávající a kupující.

 

 1. Kupující je povinen prohlédnout zboží podle možnosti při jeho převzetí a přesvědčit se o správnosti dodané hmotnosti. Pokud se kupující při převzetí nepřesvědčí o hmotnosti, případně zjevných vadách zboží (přítomnost škůdců, cizí pach, nevhodná fyzikální úprava, plíseň, neodpovídající označení zboží), může uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce, jen když prokáže, že tyto vady mělo zboží již v době převzetí.

 

 1. Kupující je povinen prodávajícímu podat zprávu o vadách zboží bez zbytečného odkladu poté, kdy vady zjistil. Pokud tak neučiní pozbývá kupující nároku na přiznání vad prodávajícím.

 

 1. Odpovědnost prodávajícího za vady, na které se vztahuje záruka na jakost, nevzniká, jestliže tyto vady byly způsobeny vnějšími událostmi (nesprávné skladování) a nezpůsobil je prodávající.

 

 1. Pokud je dodáním zboží s vadami porušena kupní smlouva podstatným způsobem může kupující:

 

 1. Požadovat odstranění vad dodáním bezvadného zboží bezodkladně za zboží vadné
 2. Pokud byla dodána nižší hmotnost, dodání bezodkladně chybějící hmotnosti
 3. Požadovat odstranění vad přepracováním zboží, jsou-li vady odstranitelné
 4. Požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny
 5. Odstoupit od kupní smlouvy

Uplatnění těchto nároků může však kupující uskutečnit jen za předpokladu, že bezodkladně oznámil písemnou formou vady prodávajícímu a po oznámení nemůže kupující bez souhlasu prodávajícího měnit nároky vůči prodávajícímu.

 1. Pokud prodávající neodstraní vady v přiměřené dohodnuté lhůtě, nebo neoznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující odstoupit od smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny.

Neoznámí-li kupující volbu svého nároku v dohodnuté lhůtě, má nároky z vad zboží jako při nepodstatném porušení smlouvy, což představuje např. dodání chybějící hmotnosti, odstranění ostatních vad zboží nebo poskytnutí slevy z kupní ceny.

 1. Pokud kupující neuplatní nárok na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy je prodávající povinen dodat chybějící hmotnost. Ostatní vady je povinen odstranit podle své volby opravou zboží nebo dodáním bezvadného zboží. Způsobem, který zvolí prodávající však nesmí způsobit kupujícímu vynaložení nepřiměřených nákladů.

 

 1. Pokud je požadováno odstranění vad, musí kupující pro tento účel poskytnout prodávajícímu přiměřenou lhůtu. Není-li kupujícím stanovena, nebo kupující nepožaduje jen poskytnutí slevy z kupní ceny, může prodávající stanovit lhůtu, ve které provede odstranění vad.

 

 1. Při dodání bezvadného zboží je prodávající oprávněn požadovat, aby kupující mu na jeho náklady vrátil vadné zboží ve stavu, v jakém kupujícímu bylo dodáno.

 

 1. Oznámení o vadě zboží jsou evidována na výrobním středisku vedoucím provozu. Na základě oznámení, vysílá vedoucí provozu bezodkladně konzulenta, který je zmocněn dohodnutím podmínek k odstranění vad zboží.

 

 1. Pokud je mezi kunzulentem a kupujícím dohodnuto vrácení zboží, je dodáváno bezvadné zboží vždy do jednoho týdne po dohodnutí podmínek.

 

 1. Pokud vrácené zboží vykazuje vadu odstranitelnou, je odděleně zpracováno ve výrobě krmných směsí tak, aby vada byla odstraněna.

 

 1. Vzešlo-li při oznámení jen podezření na vadu ze strany kupujícího a kupující trvá na bezvadném plnění, je zboží staženo ok kupujícího a vyhotoví se zápis o vrácení zboží s tím, že předpokládaná vada bude šetřena ve správním řízení.

 

Kupujícímu bude dodáno bezvadné zboží a vrácené zboží bude odděleně uskladněno u prodávajícího. V zápise bude uvedeno, že zboží se stahuje na základě podezření kupujícího na vadu a jakou s tím, že ověření vady bude provedeno ve správním řízení, které vyvolá prodávající (může i kupující) a účastníkem řízení budou obě strany. Správním orgánem, který je kompletní v oblasti krmiv vést správní řízení je Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně a jeho příslušná regionální pracoviště. Uvedeným správním orgánům se zasílá ve smyslu § 18, odst. 1, zákona č. 71/67 Sb., návrh na zahájení správního řízení včetně zápisu, kde je potvrzen souhlas, že kupující hodlá být účastníkem správního řízení či nikoliv.

 

Zboží zůstává uskladněno do té doby, pokud správní orgán nerozhodne o zboží včetně případného určení, jak se zbožím nakládat.

 

 1. Postup při vrácení zboží včetně poskytování nezbytné technické pomoci, poskytování přiměřených slev z kupní ceny nebo snížení ještě o úroky je-li kupní cena již uhrazena a toto je uvedeno v kupní smlouvě, nebo poskytování smluvních pokut a náhrada škody je součástí kupní smlouvy.

 

 1. Byla-li kupujícímu poskytnuta sleva z kupní ceny, která odpovídá vadě zboží, která mohla způsobit snížení produkce, nemůže kupující uplatnit vůči prodávajícímu ještě náhradu škody nebo smluvní pokutu.

 

 1. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, pokud nemůže vrátit zboží ve stavu v jakém je obdržel a uvedené bylo způsobeno jednáním nebo opomenutím kupujícího nebo kupující po oznámení vad část zboží prodal nebo spotřeboval.

 

Kupující rovněž nemůže odstoupit od smlouvy, pokud vady neoznámil včas prodávajícímu.

 

 1. Pokud prodávající dodá vetší hmotnost zboží než byla sjednaná, může kupující dodávku přijmout nebo odmítnout přijetí vyšší než sjednané hmotnosti. Přijme-li kupující větší než sjednanou hmotnost, je povinen za ní zaplatit kupní cenu odpovídající kupní ceně sjednané ve smlouvě.

 

 1. Pokud kupující převzal zboží a hodlá je odmítnout (vrátit prodávajícímu) je povinen učinit taková opatření, která nepovedou ke změně jakosti nebo dodané hmotnosti.

 

 1. Reklamační řád je k nahlédnutí každému kupujícímu při uzavírání kupních smluv, jakož i na vyžádání při sjednávání dodávek.

 

Související předpisy:

 • Zákon č. 513/91 Sb., ve znění pozdějších právních předpisů
 • Zákon č. 91/96 Sb., o krmivech a jeho prováděcí předpisy
 • Zákon č. 71/67 Sb., o správním řízení

Kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím

 

 

 

Účinnost reklamačního řádu:                                   od 1.10. 2019         Dingo Liteň s.r.o.